Wednesday, February 8th, 2023

Şanhaý portunda dört müň kilo kokain tapyldy

Häkimiýetler, şübheli hereketleriň amala aşyrylan gümrük duýduryşyny döredendigi we awtoulag gämisini gözden geçirendigi üçin Malta baýdagynyň aşagyndaky Niagara awtoulag gämisinde Günorta Amerikadan we halkara neşe serişdelerine garşy guramalardan möhüm kokain iberilendigi barada maglumat alýandyklaryny kepillendirýär.

bortda 4000 kilo arassa kokainiň bardygyny bilip, boş gapda bortda keşler tapyldy, häkimiýetler bu kokainiň Hytaý bazaryna ýa-da başga bir ýurda gönükdirilendigini anyklaşdyrmady. Hytaýda beýleki dermanlar bilen deňeşdirilende gaty az kokain ulanylýar. Polisiýa we häkimiýetler munuň neşe gaçakçylygynda iň uly tutgaýlaryň biridigini aýdýarlar, bu operasiýa Meksikanyň kartelleri we başlygy Don Sebastian barada ele alnan we maglumat berýär.

Hytaý häkimiýetleri bu kontrabanda üçin derňemegi we has jogapkärli tapmagy umyt edýärler.