Гар дарахтсан — мажнунтолдай эгил халқингга – HURRIYAT

Ойдин Ҳожиева, Ўзбекистон халқ шоири            ИССИҚ ЎЛКАЛАРГА…  Иссиқ ўлкаларга учиб кетгандек, Ёшлик турналари қайтмайди гарчанд, Давом этаётган ширин тушлардек, Шоир умри мангу ёшликка пайванд.   Офтобга юкинган оқ сочли...